PRIVACYVERKLARING EN BEROEPSCODE

Bescherming persoonsgegevens

Capriolo Coaching hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met je gegevens.

Jouw privacy is voor mij een basisvoorwaarde om mijn werk goed te kunnen doen. Daarom doe ik er alles aan om dit te beschermen. Je kunt erop rekenen dat jouw persoonlijke gegevens bij mij veilig zijn en dat ik mij houd aan de wet. Ik zal je gegevens niet verkopen aan derden en ik respecteer de keuzes die jij ten aanzien van jouw privacy maakt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). 

Jouw dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg en begeleiding te kunnen bieden. Ik bewaar je dossier gedurende 5 jaar.

Jouw rechten

Als cliënt bij mijn praktijk kun je te allen tijde de gegevens die van jou bij mij bekend en opgeslagen zijn opvragen en inzien. Mocht je feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je mij vragen om deze informatie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.  Ook kun je te allen tijde jouw toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op je verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je partner of kinderen, worden geschaad, kan ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

As psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over je spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking te bespreken.

Versturen van mailingen

Voor mailingen die ik verstuur, vraag ik je expliciete toestemming. Je kunt je hiervoor ook altijd op een gemakkelijke wijze uitschrijven. 

Klachten

Je kunt een klacht indienen als je van mening bent dat ik jouw privacy niet voldoende gewaarborgd hebt. Klachten kunnen per e-mail aan mij gericht worden: info@capriolo-coaching.nl Binnen 5 werkdagen zal ik op je klacht reageren.

Heb je een inhoudelijke klacht over mijn dienstverlening, dan kun je mij ook een mail sturen. Je ontvangt dan per ommegaande het klachtenreglement overeenkomstig de NIP-beroepscode. Dit regelement geeft handvatten om een klacht in te dienen.

Beroepscode

In mijn werkwijze volg ik de beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Meer informatie over die beroepscode is te lezen op www.psynip.nl.

Mijn gegevens zijn:

Capriolo Coaching

Drs. Edith Moorman, psycholoog NIP

Prof. Talmaweg 6

6957 AL Laag-Soeren

06-12123796

Lidnr. NIP 13439

K.v.K. Oost Nederland  08156107